Structuur van onze groep

Scouting Kon-Tiki is een vereniging met een rijke historie. We hebben wilde zeeën bevaren en woeste stormen getrotseerd. Vele leden zijn gekomen en gegaan, maar heel vaak blijft de liefde voor onze groep voortbestaan. Hieruit zijn vele mooie zaken gerealiseerd in alle jaren dat onze groep bestaat.

De continu veranderende wetgeving en de wijzigingen die Scouting Nederland, de overkoepelende organisatie van alle scoutinggroepen in Nederland, doorvoert maakt het bij onze groep ook noodzakelijk om mee te gaan met bestuurlijke veranderingen.

De vereniging en stichtingen

Wie aan Scouting Kon-Tiki denkt, denkt in eerste instantie alleen aan de vereniging Scouting Kon-Tiki. Dit is onze hoofdtak, de spil van onze organisatie. Dit is waar het spelletje voor de jeugd plaatsvindt. Maar om juridische en financiële zaken goed geregeld te hebben, bestaat onze organisatie uit verschillende stichtingen.

Om een goed overzicht te krijgen van de structuur en de opzet van onze organisatie, is dit overzicht in het leven geroepen. Het moet een leidraad en houvast creëren voor eenieder die met bestuurlijke zaken te maken heeft. Dit kan een jeugdlid zijn, zijn of haar leiding en uiteraard de ouders/verzorgers.

De statuten van de diverse entiteiten kunnen opgevraagd worden bij de desbetreffende secretaris. Ga hiervoor naar de contactpagina.

Posities binnen de diverse besturen

Eenieder die geïnteresseerd is een positie in een van de besturen te vervullen is van harte welkom voor een gesprek


Vereniging Scouting Kon-Tiki

De vereniging Scouting Kon-Tiki bestaat uit het bestuur van de vereniging en haar leden. De leden zij de jeugdleden, leiding, oud- en ereleden.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

 • Niek Teeuwen, voorzitter
 • Niels Bruin, secretaris
 • Paul Hagen, penningmeester
 • niet vervuld, materiaalbeheerder
 • Thian Kaag, algemeen bestuurslid
 • Darryl Godfried, groepsbegeleider

De verantwoordelijkheden van het bestuur van de vereniging is er voor zorg te dragen dat de vereniging ‘gezond’ is, het ledenaantal afdoende is en dat de leiding alle mogelijke hulpmiddelen tot hun beschikking heeft om hun programma te kunnen draaien. Dit zijn niet per se de materiële zaken, maar denk ook aan trainingen.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen en het faciliteren bij bestuurlijke beslissingen.

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en veel van de communicatie en vragen zullen via haar lopen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de geldstromen van de vereniging. Hij int de contributie en zorgt voor de afdracht van de contributie naar Scouting Nederland. Elk lid van een scoutinggroep is ook lid van de overkoepelende organisatie en is dus contributie verschuldigd. Deze wordt verrekend in de contributie die aan Kon-Tiki betaald wordt. Daarnaast zorgt de penningmeester ervoor dat in samenwerking met de stichtingen alle vaste lasten worden voldaan. Ook draagt hij bij aan het werven van fondsen en subsidies.

De materiaalbeheerder is de drijvende kracht van de kleine vloot (vletjes, BM’s) en het kampeermateriaal. Dit materiaal is het eigendom van de vereniging. Hij zorgt ervoor dat de conditie van alle spullen in orde blijft en dat het winteronderhoud van de kleine vloot volgens plan verloopt.

De groepsbegeleiders zijn de ‘brug’ tussen het bestuur van de vereniging en de leiding. De leiding zal soms een beroep moeten doen op hun ervaring en expertise bij het draaien van het programma. Voor adviezen kan de leiding bij een van de groepsbegeleiders terecht. In principe neemt een van de begeleiders ook deel in de vergaderingen van het verenigingsbestuur.

Financiële stromen

De vereniging haalt haar inkomsten uit de contributie die de leden betalen. De vereniging betaalt huur aan de Stichting Scouting Kon-Tiki voor de gebouwen en het terrein die zij gebruikt.

Toekomstvisie

De toekomstvisie van de vereniging is ‘één Kon-Tiki’, waarbij de focus moet liggen op goede, nauwe samenwerking tussen de diverse entiteiten. Daarnaast willen we de leiding meer ondersteunen in hun ontwikkeling en training.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is Joucka Hoogerheide-Hiemstra en kan door middel van dit contactformulier worden bereikt, of via telefoonnummer 023-5256615.


Stichting Scouting Kon-Tiki

Stichting Scouting Kon-Tiki is de stichting die direct aan de vereniging Scouting Kon-Tiki gekoppeld is.

Deze stichting beheert de gebouwen (de Ark ‘Goede Reede’ en het welpenlokaal) en de rest van het terrein zoals steigers en heeft deze in eigendom. Daarnaast verzorgt de stichting de energie en verzekeringszaken.

Het bestuur

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

 • Marc Noordhoek, voorzitter a.i.

Een aantal leden van het bestuur hebben aangegeven in de nabije toekomst hun functie te willen overdragen aan nieuwe leden.

Financiële stromen

De stichting haalt haar inkomsten uit het vragen van huur van de gebruikers. De hoofdgebruiker is de vereniging Scouting Kon-Tiki, zij betaalt een vast bedrag voor de huur van de gebouwen en het terrein, de energiekosten en verzekering.

Daarnaast ontvangt de stichting inkomsten door een bijdrage te vragen aan haar andere gebruikers, zoals de EHBO-vereniging Sint Bernardus die gebruik maakt van ons welpenlokaal.

Doelstellingen

De stichting richt zich ook op het verwerven van fondsen en subsidies om de kosten voor de gebruikers zo laag mogelijk te houden.

De stichting organiseert samen met het verenigingsbestuur onderhoudsactiviteiten voor ouders en relaties, zodat de leiding zich kan richting op het ‘Scouting-spel’.

Toekomstvisie

De voornaamste visie van de stichting zal zijn het verenigingsbestuur te ontlasten van neventaken, zodat zij zich volledig kunnen focussen op het werk nodig in de vereniging.


Stichting Kon-Tiki

Deze stichting is oorspronkelijk in het leven geroepen om de Aak (‘Vrouwe Marijke’) in eigendom te verkrijgen en hiervoor financiële middelen te verwerven.

Inmiddels zijn ook de sleepboot ‘Thor H.’ en de kagenaar ‘Baloe’ onder deze stichting ondergebracht, omdat zij een soortgelijk doel vervullen.

Deze stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze varende objecten.

Het bestuur

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

 • Niek Rozemeijer, voorzitter

Technisch beheer

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door oud-leden, ouders en anderen die het leuk vinden om zich te verdiepen in bepaalde technieken of gewoon om een steentje bij te dragen. Over het algemeen gaat het in ieder geval op vrijwillige basis. Het regelen van materiaal gaat vaak door zoeken op marktplaats, bedingen van kortingen en vinden van sponsors.

Financiële stromen

Inkomsten komen voort uit bijdragen die gevraagd worden voor gebruik van voornamelijk de Kagenaar en het aanschrijven van fondsen/subsidies.

Doelstellingen

De stichting houdt zich bezig met het onderhoud en exploitatie van dit deel van de ‘grote vloot’.

Toekomstvisie

Eén van de zaken die in de toekomst een grote rol zullen spelen is de Aak ‘Vrouwe Marijke’. De loodsengroep heeft al veel werk verricht met het vaarklaar maken en inrichten van het schip om zo leuke activiteiten te ondernemen, zoals Sneekweek of andere uitjes.

Er zal een projectgroep worden opgestart om de Thor H., die helaas gezonken was, weer totaal op te knappen. Hiervoor zijn vooral ook vele handige handjes nodig.


Stichting Vertrouwen

Scouting Kon-Tiki heeft een rijk verleden als het gaat om wachtschepen. Een oude teertanker, een marine boot en ook een in eigen beheer omgebouwde dekschuit in combinatie met onze oude grote sleepboot ‘Thor H.’ zijn enkele iconische varende objecten die onze geschiedenis rijk is.

Een kleine tien jaar geleden werd het echter steeds moeilijker om met de toenmalige combinatie van dekschuit en sleper naar kamplocaties te komen. Voor deze combinatie was een groot vaarbewijs vereist. Een beperkt aantal leden was in bezit van een dergelijk vaarbewijs en zij waren niet altijd in staat om te varen. Daarnaast werd vanuit Scouting Nederland, met name de organisatie van Nawaka, het ons steeds lastiger gemaakt om deel te mogen uitmaken van dit fantastische evenement.

Er moest een oplossing voor dit probleem komen en al snel droeg de oplossing zich aan: het vakantieschip ‘Vertrouwen’.

Het schip, gebouwd in 1908, maakte oorspronkelijk deel uit van de Stichting Vertrouwen gevestigd in Amsterdam. Vanuit Amsterdam werden vakanties georganiseerd voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, eenoudergezinnen en gezinnen met lagere inkomens.

Door de teruglopende interesse en de steeds hoger wordende eisen van de vakantiegangers – het aanbod van andere betaalbare vakanties werd alsmaar groter – verkeerde de stichting in zwaar weer. Ze moesten op zoek naar een geschikt doel voor hun schip, waar zoveel liefde en tijd in gestopt was.

Op dat moment kwamen wij om de hoek kijken. Met een klein groepje, voornamelijk technische, leden is toen het schip bezichtigd en niet veel later is het schip naar Haarlem verplaatst. Het bestuur van de oude stichting trad af en nieuwe bestuursleden, afkomstig uit onze eigen groep, traden aan. De statuten werden uitgebreid – naast vakantieschip werd het ook wachtschip van Scouting Kon-Tiki.

De functionaliteit van het schip heeft zich al meerdere malen bewezen. De trajecten die gevaren zijn, van de Randmeren tot aan het zuiden van Limburg en het zonnige Zeeland, liegen er niet om. Dit maakt het ‘ontdekken’ van de wereld, wat scouts behoren te doen, alleen maar mooier. De hijskraan aan boord maakt het mogelijk om de lading bootjes aan dek te plaatsen en naar de meest fantastische kamplocaties te varen.

Naast het beheer van het schip beheert de stichting ook de ‘Lattenloods’.

Het bestuur

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

 • Niek Rozemeijer, voorzitter

Technisch beheer

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door oud-leden, ouders en anderen die het leuk vinden om zich te verdiepen in bepaalde technieken of gewoon om een steentje bij te dragen. Over het algemeen gaat het in ieder geval op vrijwillige basis. Het regelen van materiaal gaat vaak door zoeken op marktplaats, bedingen van kortingen en vinden van sponsors.

Financiële stromen

De inkomsten van deze stichting komen voort uit gebruik van het schip. Er wordt een bijdrage gevraagd van diegenen die het schip gebruiken. Wanneer het schip gebruikt wordt voor kampen zullen de onkosten met de begroting van de speltakken meegenomen moeten worden. Dit zijn voornamelijk brandstofkosten.

Activiteiten, zoals de Mooie Nel Cup, dragen ook bij aan inkomsten bij het barteam, waar ook weer onkosten van het schip van betaald kunnen worden.

Diverse sponsors, waaronder Oliehandel Anton van Megen (brandstof) en Schneider Electric dragen bij aan het verlagen van de kosten.

Het team technici die werken aan het schip is klein en er is altijd wens naar meer handen die willen bijdragen aan het onderhoud en de verbetering van het schip. De expertise van enkele vrijwilligers en hun contacten zorgen op hun beurt ook weer voor materiaal met flinke kortingen.

Doelstellingen

De stichting focust op het beschikbaar stellen van het wachtschip aan Scouting Kon-Tiki. Het schip is ruim 100 jaar oud waardoor het nodige onderhoud en belangrijke verbeteringen nodig zijn.

Toekomstvisie

Het schip biedt duizenden mogelijkheden waarvan Scouting Kon-Tiki slechts nog maar enkele benut. We willen graag het schip meer inzetten voor activiteiten, zoals het opleiden van schippers – van onze eigen groep, maar ook andere scoutinggroepen hebben interesse getoond – wat erg belangrijk is voor de continuïteit. Daarnaast is het organiseren van kleinkampen voor de jeugdleden en teamuitjes voor de leiding een leuke manier om het schip goed te gebruiken.

De stichting wil de ‘verhuurbaarheid’ van het schip verder omhoog brengen. Hiervoor moeten op korte termijn een aantal belangrijke projecten worden gerealiseerd. Deze omvatten onder andere het kombuis, de slaapruimte en de elektrische installatie.


Barteam

Het barteam is een opzichzelfstaand team van jonge, enthousiaste mensen. Deze groep exploiteert en faciliteert de bar in de Goede Reede en de Vertrouwen. Zij worden ingezet voor het organiseren en communiceren met partijen die een ruimte hebben gehuurd.

Het barteam legt verantwoording af bij Stichting Scouting Kon-Tiki en Stichting Vertrouwen, eigenaar van resp. de Goede Reede en Vertrouwen.

Leden

Dit team bestaat uit de volgende leden:

 • Luc Toepoel
 • Darryl Godfried
 • Paul Hagen, penningmeester

Financiële stromen

De inkomsten worden gegenereerd door de verkoop van consumpties aan eigen leden tijdens de avondprogramma’s en bij activiteiten zoals Mooie Nel Cup waarbij vaak de Vertrouwen gebruikt wordt als thuisbasis voor een warm drankje en een broodje kroket en gebruik door derden tegen een vergoeding.